Hoofdstuk 1: Algemeen

Artikel 1: BegripsomschrijvingIn deze Algemene Voorwaarden voor Taxivervoer wordt verstaan onder:
Taxivervoer: al het overeengekomen personenvervoer per Auto zoals bedoeld in artikel 1 sub f. van de Wetpersonenvervoer 2000, waarbij de ritprijs van tevoren is overeengekomen dan wel wordt bepaald door hethanteren van de taxameter. Het vervoer omvat tevens het in-en uitstappen.Vervoersovereenkomst: de tussen de Reiziger / Opdrachtgever en de Vervoerder afgesloten overeenkomstom taxivervoer te verrichten.Auto: motorrijtuig, ingericht voor het vervoer van ten hoogste acht personen, de bestuurder daaronder nietbegrepen (Artikel 1f Wet Personenvervoer 2000Reiziger: de persoon die door de Vervoerder wordt vervoerd.Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die een Vervoerovereenkomst aangaat met de Vervoerder.Opdracht: iedere opdracht van de Reiziger / Opdrachtgever aan de Vervoerder, in welke vorm dan ook.Vervoerder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, diens Personeel daaronder begrepen, die zich verbindtpersonen te vervoeren per Auto.Personeel: Personeelsleden in dienst van de Vervoerder met inbegrip van hulppersonen, die niet in dienstzijn van de Vervoerder maar wel dienst doen in zijn opdracht in een vervoermiddel van de Vervoerder of eenvervoermiddel dat aan Vervoerder beschikbaar is gesteld.Handbagage: bagage die de Reiziger als gemakkelijk mee te voeren, draagbaar dan wel verrijdbaar bij zichheeft, daaronder begrepen levende dieren, alsmede voorwerpen die door de vervoerder als handbagageworden toegelaten.

Artikel 2: Toepassingsgebied Algemene Voorwaarden
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Vervoerovereenkomsten en vormen de basis voor debehandeling van geschillen door de Geschillencommissie Taxivervoer, zoals bedoeld in artikel 16 van dezealgemene voorwaarden.

Artikel 3: Totstandkoming Vervoerovereenkomst
Een Vervoerovereenkomst komt tot stand na aanvaarding door de Vervoerder van een Opdracht. Deverplichtingen van Vervoerder gelden eveneens tegenover de Reiziger die niet als Opdrachtgever optreedt. Doorde aanvaarding van de reis treedt de Reiziger als partij toe tot de Vervoerovereenkomst.

Artikel 4: Beëindiging Vervoerovereenkomst
Vervoerder kan het voortzetten van de rit onmiddellijk staken en aldus de Vervoerovereenkomst beëindigen,indien de Reiziger dusdanige hinder veroorzaakt dat in alle redelijkheid niet van de Vervoerder kan wordengevergd dat hij de Reiziger vervoert. Vervoerder kan in dat geval de Reiziger gelasten het voertuigonmiddellijk te verlaten. De Vervoerder is in een geval zoals is bedoeld in lid 1, niet gehouden de Reiziger enige schade te vergoeden.Bij voortijdige beëindiging is de Reiziger, ingeval de ritprijs tot stand komt via de taxameter, het bedragverschuldigd dat de taxameter aangeeft op het moment van beëindiging van de rit. Ingeval voor aanvang vande rit een ritprijs is overeengekomen, is de Reiziger een evenredig deel daarvan verschuldigd, ter vergoedingvan het reeds gereden deel van de rit. De Reiziger / Opdrachtgever kan voor aanvang van de bij Vervoerder bestelde reis afzien. In een dergelijkgeval is de Reiziger / Opdrachtgever gehouden tot een schadeloosstelling naar redelijkheid en billijkheid aande Vervoerder.Ingeval de Vervoerder bij een bestelde reis niet volgens afspraak verschijnt heeft de Reiziger bij aantoonbareschade recht op een op redelijkheid en billijkheid gebaseerde schadeloosstelling.

Hoofdstuk 2: Verplichtingen en bevoegdheden van de Reiziger

Artikel 5: Verplichtingen en bevoegdheden van de Reiziger
De Reiziger is gehouden:a. door de Vervoerder in alle redelijkheid gegeven aanwijzingen of instructies op te volgen, zoals hetplaatsnemen op de door vervoerder aangewezen zitplaats;b. de gordel om te doen, voorafgaand aan de rit. Een rechtsgeldig opgelegde boete die voortvloeit uit het zichniet houden aan deze verplichting door de Reiziger kan op deze worden verhaald. De Reiziger is verplicht zich in de Auto te onthouden van:a. beschadiging en/of verontreiniging van de Auto;b. het gebruik van alcoholhoudende dranken, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van de Vervoerder;c. het meevoeren en/of gebruiken van verdovende middelen;d. het gebruiken van rookwaar, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van Vervoerder;e. agressie, het plegen van handtastelijkheden, het lastig vallen, bedreigen, dan wel zich op een anderewijze onbehoorlijk gedragen jegens Vervoerder en of anderen;f. het op enigerlei wijze hinderen van Vervoerder in de uitoefening van zijn taak. De Reiziger is gehouden hetzij de vooraf overeengekomen ritprijs, hetzij de door de taxameter bepaalderitprijs te betalen.Wanneer vóór of tijdens de reis omstandigheden aan de zijde van de Vervoerder zich opdoen of naar vorenkomen, die de Reiziger bij het sluiten van de overeenkomst niet behoefde te kennen, doch die, indien zij hemwel bekend waren geweest, redelijkerwijs voor hem grond hadden opgeleverd de Vervoerovereenkomst nietof op andere voorwaarden aan te gaan, is de Reiziger bevoegd de overeenkomst op te zeggen. Deopzegging geschiedt door een mondelinge of schriftelijke kennisgeving en de overeenkomst eindigt op hetogenblik van ontvangst daarvan. Naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid zijn partijen na opzeggingvan de Vervoerovereenkomst verplicht elkaar de daardoor geleden schade te vergoeden. De Reiziger is bevoegd om tussentijds de eindbestemming van de rit te wijzigen; dit met inachtneming vanhet in lid 3 gestelde.Indien de Reiziger er voor kiest zelf het portier te openen, is deze verplicht het portier zodanig te openen, datgeen hinder en/of gevaar voor het verkeer ontstaat.

Artikel 6: Betaling
Betalingen door de Reiziger / Opdrachtgever aan Vervoerder dienen contant met een in Nederland algemeengeaccepteerd betaalmiddel te geschieden, daarbij algemeen erkende vormen van elektronische betalingeninbegrepen, tenzij anders is overeengekomen. De Vervoerder is gerechtigd bij de Reiziger / Opdrachtgever te bevorderen dat contante betalingen in gepastgeld worden voldaan. De Vervoerder is niet gehouden een hoeveelheid munten als betaling aan te nemen,waarvan het tellen een onevenredig oponthoud veroorzaakt. De Vervoerder verstuurt een factuur aan de Reiziger / Opdrachtgever indien niet contante betaling isovereengekomen. Betaling door de Reiziger / Opdrachtgever dient zonder enige korting, opschorting ofverrekening te worden voldaan binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij het overschrijden van deze termijn is deReiziger in verzuim en kunnen conform de wettelijke regeling kosten in rekening worden gebracht. De Vervoerder is te allen tijde gerechtigd zijn vorderingen op de Reiziger / Opdrachtgever te verrekenen metzijn schulden aan de Reiziger / Opdrachtgever.Uitvoering op grond van de Vervoerovereenkomst geschiedt op grond van tarieven, zoals die zijn vastgestelddoor de Vervoerder en tevoren aan de Reiziger / Opdrachtgever bekend zijn gemaakt.

Hoofdstuk 3: Verplichtingen en bevoegdheden van de Vervoerder

Artikel 7: Verplichtingen en bevoegdheden van de Vervoerder
De Vervoerder is verplicht de Reiziger, alsmede de door hem meegevoerde Handbagage op zorgvuldige enveilige wijze te vervoeren. De Vervoerder is verplicht de passagier naar de bestemming te brengen volgens de voor de passagiergunstigste weg hetzij via de snelste dan wel economisch voordeligste route, tenzij de Reiziger of demeldkamer/centrale nadrukkelijk verzoekt of opdracht geeft om langs een andere route te rijden. De Vervoerder is verplicht de Reiziger behulpzaam te zijn bij het in-en uitstappen alsmede het in-en uitladenvan Handbagage, tenzij zulks om (verkeers-) technische redenen volstrekt onmogelijk is. De Vervoerder is bij gebruik van de taxameter verplicht de stand van de taxameter bij het einde van de rit zolang te laten staan, dat de Reiziger zich redelijkerwijs van de stand op de hoogte heeft kunnen stellen. De Vervoerder is verplicht aan de Reiziger op diens verzoek een betalingsbewijs te verstrekken waaroptenminste de ritprijs, naam bedrijf, datum en tijdstip van de rit wordt vermeld. De Vervoerder is bevoegd de Reiziger die zich niet aan de bepalingen van deze Algemene Voorwaardenhoudt, de toegang tot het vervoermiddel te ontzeggen, dan wel hem uit het vervoermiddel te (doen)verwijderen, indien in redelijkheid niet van de Vervoerder kan worden gevergd dat hij deze Reiziger vervoert.Artikel 4 is van overeenkomstige toepassing. De Vervoerder is verplicht zorgvuldig om te gaan met de persoonlijke gegevens, verkregen in verband metboeking van ritten of anderzijds conform de Wet persoonsregistraties. De Vervoerder is bevoegd, indien gewichtige omstandigheden hem daartoe noodzaken, het vervoer geheel ofgedeeltelijk te staken. De Vervoerder stelt de Reiziger zo spoedig mogelijk in kennis van het staken en indienmogelijk van de redenen, de door hem te nemen maatregelen en de mogelijke tijdsduur. De Vervoerder kan in dat geval de Reiziger gelasten het voertuig onmiddellijk te verlaten. Bij voortijdigebeëindiging is de Reiziger, ingeval de ritprijs tot stand komt via de taxameter, het bedrag dat de taxameteraangeeft op het moment van beëindiging van de rit verschuldigd. Ingeval voor de aanvang van de rit eenritprijs is overeengekomen, is de Reiziger voor het deel van de rit dat inmiddels is uitgevoerd, een evenredigdeel van die overeengekomen ritprijs verschuldigd.

Hoofdstuk 4: Handbagage, vervoer van dieren en gevonden voorwerpen

Artikel 8: Handbagage
De Reiziger is verplicht zijn Handbagage deugdelijk te verpakken. De Vervoerder heeft het recht het vervoer van Handbagage, welke door zijn aard lastig, gevaarlijk ofverboden is c.q. kan zijn, dan wel aanleiding kan geven tot beschadiging of verontreiniging, te weigeren. Eendergelijke situatie doet zich in ieder geval voor indien Handbagage bestaat uit:a vuurwapens, slag-en/of steekwapens;b ontplofbare stoffen;c samengeperste gassen in reservoirs;d voor zelfontbranding vatbare of licht ontvlambare stoffen;e sterk of kwalijk ruikende stoffen;f verdovende middelen;g munitie. De Vervoerder is verplicht redelijke zorg aan te wenden zodat de Handbagage van de Reiziger niet verlorengaat of beschadigd wordt.

Artikel 9: Vervoer van dieren
Levende dieren mogen, behoudens hetgeen in het volgende lid van dit artikel is bepaald, in gemakkelijkdraagbare mand, tas of een dergelijk voorwerp welke kan worden neergezet of op schoot gehouden, wordenmeegevoerd. Honden mogen evenwel ook op andere wijze worden meegevoerd, mits kort aangelijnd. De in het eerste lid bedoelde dieren mogen niet worden meegenomen, indien deze op enigerlei wijze voor deReiziger of voor het personeel lastig of hinderlijk kunnen zijn of lijden aan een ernstige ziekte.

Artikel 10: Gevonden voorwerpen
Met betrekking tot gevonden voorwerpen geldt, met inachtneming van de algemene wettelijke bepalingen tenaanzien van de aangifte-en meldingsplicht en het in bewaring geven en nemen, het volgende:a. de Reiziger is verplicht zo spoedig mogelijk bij de Vervoerder mededeling te doen van een door hemgevonden voorwerp of geldsom. De Vervoerder is bevoegd tegen afgifte van bewijs een aldus gevondenvoorwerp of geldsom in bewaring aan te nemen. Indien de vinder het gevonden voorwerp of de geldsomonder zich houdt, is hij verplicht al datgene te doen wat redelijkerwijs van hem kan worden gevergd om deeigenaar of verliezer te vinden.b. de Vervoerder is bevoegd een door het Personeel gevonden of door een ander gevonden en aan hemafgegeven voorwerp na drie maanden of, indien het voorwerp niet voor bewaring geschikt is, eerder teverkopen, voorzover het betreft niet kostbare zaken.c. De Vervoerder is verplicht een gevonden voorwerp, de opbrengst van een ingevolge lid b verkochtvoorwerp of het bedrag van een gevonden geldsom aan de rechthebbende af te geven, indien deze zichbinnen drie jaren na melding van verlies aanmeldt. Indien de rechthebbende de opbrengst van de verkoopvan een gevonden voorwerp opeist, mag de vervoerder het verschuldigde bewaarloon en deadministratiekosten met die opbrengst verrekenen.d. de Vervoerder kan voor de behandeling van een verzoek met betrekking tot een verloren voorwerp ofgeldsom administratiekosten in rekening brengen.

Hoofdstuk 5: Annulering, Overmacht en Aansprakelijkheid

Artikel 11: Annulering
De Reiziger / Opdrachtgever is gerechtigd de tevoren afgesloten Vervoersovereenkomst met tevorenovereengekomen ritprijs te annuleren door middel van mondelinge of schriftelijke kennisgeving:a. indien de annulering plaatsvindt tussen 21 en 14 dagen voor aanvang van het vervoer is de Reiziger /Opdrachtgever aan de Vervoerder verschuldigd: 10 % van de overeengekomen ritprijs;b. indien de annulering plaatsvindt tussen 14 en 2 dagen voor aanvang van het vervoer is de Reiziger /Opdrachtgever aan de Vervoerder verschuldigd: 35 % van de overeengekomen ritprijs;c. indien de annulering plaatsvindt maximaal 2 dagen voor aanvang van het vervoer is de Reiziger /Opdrachtgever aan de Vervoerder verschuldigd: 75 % van de overeengekomen ritprijs;d. indien de annulering plaatsvindt tijdens het vervoer: de volledige ritprijs.Indien de Reiziger aantoont dat de door de Vervoerder geleden schade minder is dan het uit toepassing vanlid 1 voortvloeiende bedrag, zullen die lagere kosten worden berekend.

Artikel 12: Overmacht
Indien de Vervoerder door een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar verplichtingenjegens de Reiziger / Opdrachtgever kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voorde duur van de overmachttoestand. Een tekortkoming kan de Vervoerder niet worden toegerekend wanneerdeze niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldendeopvattingen voor zijn rekening komt.In geval van overmacht heeft de Reiziger / Opdrachtgever geen recht op enige schadevergoeding. Indien eentekortkoming de Vervoerder niet kan worden toegerekend, maar hij in verband met die tekortkoming eenvoordeel geniet dat hij bij behoorlijke nakoming niet zou hebben gehad, heeft de Reiziger met toepassing vande regels betreffende ongerechtvaardigde verrijking recht op vergoeding van zijn schade tot ten hoogste hetbedrag van dit voordeel.

Artikel 13: Aansprakelijkheid van de Vervoerder
De Vervoerder is aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door dood of letsel van de Reiziger ten gevolgevan een ongeval dat in verband met en tijdens het vervoer de reiziger is overkomen. De Vervoerder is nietaansprakelijk, indien het ongeval is veroorzaakt door een omstandigheid die een zorgvuldig Vervoerder nietheeft kunnen vermijden en waarvan de Vervoerder de gevolgen niet heeft kunnen verhinderen. Deschadevergoeding die de Vervoerder in genoemde omstandigheden mogelijk verschuldigd is, is wettelijkbeperkt tot een bedrag van € 1.000,00 per reiziger. De Vervoerder is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door geheel of gedeeltelijk verlies dan welbeschadiging van de handbagage, voorzover dit verlies of deze beschadiging is ontstaan tijdens het vervoeren is veroorzaakt:a door een aan de Reiziger overkomen ongeval dat voor rekening van de Vervoerder komt ofb door een omstandigheid die een zorgvuldig Vervoerder heeft kunnen vermijden of waarvan zulk eenVervoerder de gevolgen heeft kunnen verhinderen. De schadevergoeding die de Vervoerder mogelijkverschuldigd is in geval van verlies of beschadiging van Handbagage is wettelijk beperkt tot een bedragvan € 1.000,00 per Reiziger.In geval van vertraging is de Vervoerder wettelijk aansprakelijk tot een maximum van € 1.000,00.

Artikel 14: Aansprakelijkheid van de Reiziger
De Reiziger is in beginsel verplicht aan de Vervoerder de schade te vergoeden die hij of zijn HandbagageVervoerder berokkent, behalve voorzover deze schade is veroorzaakt door een omstandigheid die een zorgvuldigReiziger niet heeft kunnen vermijden en voor zover zulk een Reiziger de gevolgen daarvan niet heeft kunnenverhinderen. De Reiziger kan geen beroep doen op de hoedanigheid of een gebrek van zijn Handbagage.

Artikel 15: Verzekering
De Reiziger / Opdrachtgever kan de Vervoerder opdragen voor diens rekening een verzekering af te sluitendie de risico’s dekt voor welke de Vervoerder niet aansprakelijk is.Indien de Reiziger / Opdrachtgever aan de Vervoerder heeft opgedragen zodanige, dan wel een zeerbeperkte verzekering af te sluiten en de Vervoerder heeft de Opdracht aanvaard en bevestigd, zal deVervoerder aansprakelijk zijn voor de schade, die voor de Reiziger / Opdrachtgever voortvloeit uit het niet tenuitvoer brengen van de aan Vervoerder gegeven opdracht. De Vervoerder kan ingeval sprake is van zeer waardevolle Handbagage de Reiziger / Opdrachtgeververplichten een deugdelijke reis- en bagageverzekering af te sluiten. De Vervoerder kan in zo’n geval deReiziger / Opdrachtgever verzoeken bewijs daarvan te leveren.

Hoofdstuk 6: Overige bepalingen

Artikel 16: Klachten en geschillen
Klachten over de totstandkoming en uitvoering van de Vervoerovereenkomst moeten volledig en duidelijkomschreven worden ingediend bij de Vervoerder binnen 6 weken nadat de Reiziger / Opdrachtgever degebreken heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolghebben dat de Reiziger / Opdrachtgever zijn rechten terzake verliest.Geschillen tussen de Reiziger / Opdrachtgever en de Vervoerder over de totstandkoming of de uitvoering vanovereenkomsten met betrekking tot door deze Vervoerder te leveren of geleverde diensten, kunnen zoweldoor de Reiziger / Opdrachtgever als door de Vervoerder worden voorgelegd aan de GeschillencommissieTaxivervoer, Postbus 90600, 2509 LP, Den Haag.Een geschil wordt door de geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de Reiziger /Opdrachtgever zijn klacht eerst aan de Vervoerder heeft voorgelegd.Nadat de klacht aan de Vervoerder is voorgelegd dient het geschil uiterlijk drie maanden na het ontstaandaarvan schriftelijk bij de geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.Wanneer de Reiziger een geschil voorlegt aan de geschillencommissie, is de Vervoerder aan deze keuzegebonden. Indien de Vervoerder dit wil doen, moet hij de Reiziger schriftelijk vragen zich binnen vijf weken uitte spreken of hij daarmee akkoord gaat. De Vervoerder dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na hetverstrijken van voornoemde termijn vrij zal achten het geschil aan de gewone rechter voor te leggen. De geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldendereglement. Het reglement van de geschillencommissie wordt desgevraagd toegezonden. De beslissingen vande geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies. Voor de behandeling van een geschil iseen vergoeding verschuldigd.Uitsluitend de Nederlandse rechter dan wel de hierboven genoemde geschillencommissie is bevoegd vangeschillen kennis te nemen.Vervoerder spant zich in om, mede ter voorkoming van geschillen, bij klachten van de Reiziger deze serieusen in redelijkheid naar genoegen van de Reiziger af te handelen.Ingeval partijen niet tot een afronding komen, dient de Vervoerder de klagende Reiziger te wijzen op demogelijkheid het aldus ontstane geschil aan de in lid 2 genoemde geschillencommissie. De Reiziger moet ingeval hij de Vervoerder aansprakelijk stelt voor schade, deze schade zo spoedig mogelijkschriftelijk aan de Vervoerder melden. De aard en de omvang van de schade moet daarbij bij benaderingworden aangegeven.

Artikel 17: Overige voorwaarden
KNV Taxi zal deze Algemene Voorwaarden slechts wijzigen in overleg met de Consumentenbond.Nietigheid van één van de bepalingen of leden daarvan in deze Algemene Voorwaarden laat de geldigheidvan de overige bepalingen dan wel de overige leden onverlet. Alsdan worden de nietige bepalingen of ledendaarvan vervangen door nieuwe bepalingen of leden die qua inhoud, bereik en doelstelling zo veel mogelijkmet de oude nietige bepalingen of leden overeenkomen.Alle Vervoerovereenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, zijn onderworpen aanNederlands recht. Deze Algemene Voorwaarden zijn openbaar. De Vervoerder is verplicht bekendheid te geven aan de wijze waarop de Reiziger / Opdrachtgever op diensverzoek deze Voorwaarden kan verkrijgen. Desgevraagd zijn deze voorwaarden ook kosteloos verkrijgbaar bij de vervoerder en te raadplegen viainternet, onder meer op www.knv.nl.

Aanvullende voorwaarden
Vervuiling van eigendommen van Taxi Guzel (bijvoorbeeld overgeven na misselijkheid/drankgebruik) door passagier(s) zal worden verhaald op de klant welke de taxirit heeft aangevraagd. De reinigingskosten bedragen €150,00.Schade aan en/of vernieling van eigendommen van Taxi Guzel toegebracht door passagier(s) zal worden verhaald op de klant welke de taxirit heeft besteld. De kosten voor reparatie + stilstandschade zal dan ook worden verhaald(misgelopen omzet.Wij zijn niet verantwoordelijk voor uw optijd te rijden ook wij hebben met verkeer.Bij zeer slechte weer omstandig heden (onweer, sneeuw, etc) zijn wij genoodzaakt op volle tarief te rijden en komen alle prijs afspraken te vervallen ook voor airportservice.


×